Pondelok, 24. jún 2024
SZSDT
FESPA
hlavná stránka SZSDT etický kódex člena FESPA

etický kódex člena FESPA

Pre účely tohto kódexu, za člena FESPA sa považuje Národný zväz patriaci do FESPA (ktorý zastupuje záujmy sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov v danej krajine), alebo pridružený člen.

Väčšina sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov (a v niektorých prípadoch aj dodávateľov) v každej krajine spĺňa podmienky pre členstvo v príslušnom Národnom zväze a môže tak využívať výhody členstva zväzu vo FESPA.

Všetky národné zväzy sú nezávislé od FESPA a úplne autonómne organizácie, ale vystupujú ako kontakt FESPA s cieľom sprostredkovať a šíriť informácie z FESPA v ich príslušnej krajine. V prípade, že podnikajú aktivity s FESPA, alebo pre FESPA, alebo v mene FESPA, alebo konajú v súlade s FESPA smernicami a pravidlami, Etický kódex člena FESPA uvedený nižšie sa bude aplikovať na každú takúto činnosť.

1 Výklad pojmov

  1.1 FESPA: Federation of European Screenprinting Associations - Federácia európskych sieťotlačových zväzov - so sídlom 7a West Street, Reigate, Surrey, RH2 9BL, s registračným číslom 02449446

  1.2 FESPA CEO (Chief Executive Officer – generálny tajomník): Nigel Steffens

  1.3 Potvrdenie členstva FESPA: potvrdenie o členstve vydané členovi FESPA

  1.4 Člen: člen FESPA (Národný zväz) vrátane pridružených členov

2 Pravidlá činnosti

  2.1 Všetci členovia musia:

    2.1.1 vykonávať svoju činnosť profesionálne a nesmú sa zúčastňovať na praktikách, ktoré môžu poškodiť FESPA alebo oblasť sieťotlače alebo digitálnej tlače;

    2.1.2 podporovať a dodržiavať etické štandardy správania sa a v akomkoľvek čase sa v súvislosti s výkonom ich podnikateľskej činnosti správať slušne a čestne voči iným Členom ako aj voči tretím osobám;

    2.1.3 vo svojom sídle na viditeľnom a čestnom mieste zverejniť Potvrdenie členstva vo FESPA ako aj tento Etický kódex člena FESPA a to tak, že sa zabezpečí, že ktorákoľvek tretia strana, ktorá vstúpi do vzťahu s Členom, si ich bude môcť prečítať;

    2.1.4 konať plne v súlade s národnou a európskou legislatívou v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti;

    2.1.5 uchovávať doklady o príjmoch získaných od FESPA a všetkých výdavkoch vynaložených v mene FESPA a poskytnúť jeden raz ročne, alebo na požiadanie FESPA, celkový prehľad o týchto príjmoch a výdavkoch.

3 Úroveň poskytovaných služieb

  3.1 Všetci členovia FESPA musia:

    3.1.1 mať jasné písomné Stanovy zväzu a pravidlá členstva pre ich vlastných členov;

    3.1.2 vynaložiť potrebné úsilie na zaistenie spokojnosti zákazníka v súvislosti s ich podnikaním;

    3.1.3 mať pripravené v písanej forme postupy pre prípad vybavovania reklamácie, ktoré by mali byť dostupné na požiadanie;

    3.1.4 poskytnúť jednoznačnú informáciu o výške členského príspevku, ktorý účtujú v súvislosti so svojou činnosťou a o výhodách členstva vo zväze;

    3.1.5 informovať o výške členského príspevku a prípadných ďalších poplatkoch budúceho člena zväzu predtým, než s ním uzatvoria zmluvu.

4 Obmedzenia

  4.1 Členovia FESPA nesmú:

    4.1.1 za žiadnych okolností vykonávať činnosti, ktoré môžu byť v konflikte, alebo môžu konkurovať aktivitám FESPA (vrátane propagácie výstav a aktivít organizovaných konkurenčnými organizáciami), bez zabezpečenia si predchádzajúceho písomného súhlasu od generálneho tajomníka FESPA alebo od výkonného riaditeľa pre relevantné FESPA aktivity;

    4.1.2 konať spôsobom, ktorý je v rozpore v cieľmi FESPA, alebo vykonať čokoľvek, čo môže ohroziť alebo znížiť dobré meno FESPA;

    4.1.3 sprístupniť dôverné informácie, ktoré im odovzdala ktorákoľvek osoba alebo získané informácie, o ktorých si myslia, že sú dôvernej povahy, bez získania predchádzajúceho súhlasu osoby oprávnenej takýto súhlas dať, okrem prípadu, že sprístupnenie vyžaduje zákon;

    4.1.4 vedome propagovať materiál, ktorého hlavným účelom je podnietiť diskrimináciu na základe veku, rasy, farby pleti, viery, rodu alebo sexuálnej orientácie.

5 Všeobecné podmienky

  5.1 Členovia FESPA

    5.1.1 budú prijímať a zamestnávať pracovníkov s primeranými vedomosťami a schopnosťami, poskytovať slušnú odmenu a budú umožňovať kontinuálny osobnostný rast a rozvoj na základe rovnosti;

    5.1.2 budú poskytovať služby svojim členom za ceny, ktoré sú primerané a v súlade s dobrými mravmi, konkurencieschopné a sú v záujme podpory obchodný vzťahov;

    5.1.3 budú podporovať svojich členov, aby pri obchodných jednaniach so zákazníkmi používali obchodné podmienky odporúčané FESPA (vo forme používanej v danom čase);

    5.1.4 vo všetkých obchodných aktivitách s ich členmi, zákazníkmi, inými podnikateľmi a s kýmkoľvek iným budú konať čestne, slušne a primerane, plniac si v ktoromkoľvek čase svoje zmluvné povinnosti;

    5.1.5 vynaložia primerané úsilie na to, aby aj ich vlastní členovia aplikovali Etický kódex FESPA (vo forme schválenej FESPA);

    5.1.6 budú podporovať rovnosť tým, že zabránia akejkoľvek diskriminácii osôb vo svojej organizácii;

    5.1.7 budú sa správať s rešpektom voči ostatným;

    5.1.8 nevykonajú nič, čo by kompromitovalo alebo mohlo kompromitovať nestrannosť tých, ktorí pracujú pre FESPA alebo v mene FESPA.

    5.1.9 nebudú brániť tretím osobám v prístupe k informáciám, na ktoré majú takéto osoby podľa zákona právo.

6 Postupy pri uplatnení sťažnosti

Sťažnosť zo strany tretej osoby

  6.1 V prípade, že Zväz dostane sťažnosť od tretej osoby (Sťažovateľ) týkajúcu sa jeho služieb, alebo aktivít súvisiacich s jeho členstvom vo FESPA, Zväz zabezpečí, že sa bezodkladne podniknú primerané kroky pre vyriešenie sťažnosti. V prípade, že Zväz nevyrieši sťažnosť k spokojnosti Sťažovateľa, Zväz musí informovať Sťažovateľa o jeho práve oznámiť sťažnosť písomne generálnemu tajomníkovi FESPA, ktorý bude vystupovať ako rozhodca a odpovie na sťažnosť. Ak je Sťažovateľ nespokojný aj po odpovedi od generálneho tajomníka FESPA, tento na základe požiadania Sťažovateľa, predloží spor Výboru FESPA, ktorého rozhodnutie bude konečné a záväzné pre Zväz.

Sťažnosť zo strany Člena FESPA (Zväzu)

  6.2 V prípade, že Zväz dostane sťažnosť zo strany iného Člena FESPA, ktorákoľvek zo strán môže spor predložiť generálnemu tajomníkovi FESPA, ktorý bude konať ako rozhodca a bude odpovedať na sťažnosť. Ak ktorýkoľvek Člen FESPA zostáva neuspokojený aj po odpovedi zo strany generálneho tajomníka FESPA, tento na žiadosť ktorejkoľvek zo strán predloží spor Výboru FESPA, ktorého rozhodnutie bude konečné a záväzné pre oboch Členov.

7 Porušenie zásad Etického kódexu FESPA

  7.1 V prípade, že Člen poruší ktorékoľvek ustanovenie tohto Etického kódexu, Výbor FESPA a/alebo Valné zhromaždenie FESPA určí, či a aká sankcia sa udelí v súlade so Stanovami FESPA.

10. máj 2007 (Vers II)
 

Registrovaní a členovia SZSDT

FESPA
organizácia FESPA výstavy a akcie FESPA

Naši partneri
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
Slovenská chránená dielňa
Polygrafia & Fotografia
Tu môže byť
aj vaša reklama!
reklama na webe SZSDT