Utorok, 21. máj 2024
SZSDT
FESPA
hlavná stránka informácie novinky Ora et Ars, Skalka nad Váhom 2019

Ora et Ars, Skalka nad Váhom 2019

 

Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – SKALKA 2019

 

Najstaršie pútnické miesto na Slovensku – starobylá Skalka pri Trenčíne - privíta tento rok opäť umelcov – účastníkov 12. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA 2019. V termíne 17. – 23. júna 2019 budú v areáli Malej a Veľkej Skalky, v priestoroch bývalej školy pod rímskokatolíckou farou i v areáli samotnej fary v Skalke nad Váhom a v Trenčíne tvoriť svoje diela nasledovní autori:

 

Účastníci: 

V Ý T V A R N Á   S E K C I A : 

Poľsko:

Agnieszka Słodkowska, Varšava (PL)

Hubert Czajkowski, Varšava (PL)

Česká republika:

Ladislav Hodný st., Týn nad Vltavou (ČR)

Ladislav Hodný ml., Týn nad Vltavou (ČR)

Slovensko:

Martin Kellenberger, Bratislava (SR)

Ján Krlička, Prešov (SR)

Maria Jesus Machek Rivero, Marianka (SR)

Dominik Monček, Pruské (SR)

Iva Jarošová Štrbová, Bratislava (SR)

Alena Teicherová, Dubnica n. V. (SR)

Jaroslav Uhel, Palúdzka (SR)

Jozef Vydrnák, Dubnica n. V. (SR)

 

L I T E R Á R N A   S E K C I A :

Rudolf Dobiáš, Trenčianska Teplá-Dobrá, (SR)

Katarína Džunková, Košice, (SR)

Erik Ondrejička, Bratislava, (SR)

Dana Podracká, Bratislava, (SR)

Ján Zambor, Bratislava, (SR)

 

Kurátorom sympózia a výstav po sympóziu je historik a znalec umenia PhDr. Marián Kvasnička.

 

O r g a n i z á t o r i :

Mesto Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

T-via, o. z.

Farský úrad Skalka nad Váhom

 

P o d u j a t i e  p o d p o r i l i :

Beňadik, n. f.

Slezská univerzita – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě. Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy (1000 – 1800)

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého Trenčín

Drevopal, s.r.o., Ladce

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov - SZSDT, Trenčín 

 

Program sprievodných podujatí

17. 6. • 16.00 • Slávnostné otvorenie sympózia spojené so sv. omšou

• Miesto: Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Malej Skalke

 

17. 6. • 11.00 • Stretnutie s literátmi a autorské čítanie účastníkov literárnej sekcie sympózia

ORA ET ARS – SKALKA 2019 (Rudolf Dobiáš – pocta básnikovi Jankovi Silanovi, Katarína Džunková,

Erik Ondrejička)

• Miesto: Refektár Kolégia piaristov, Palackého 4, Trenčín

 

18. 6. • 9.30 – 12.00 • Kultúrno-historický seminár OKNO do histórie – RYBA A KLÁŠTOR

• Miesto: Kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

 

19. 6. • 17.00 • Pokračovanie seminára • Z dejín pivovarníctva v Trenčíne

Mgr. Danica Hlaváčová (SK)

• Miesto: Reštaurácia a pivovar Lanius, Mierové námestie, Trenčín

 

21. 6. • 17.00 • Stretnutie s literátmi a autorské čítanie účastníkov literárnej sekcie sympózia

ORA ET ARS – SKALKA 2019 (Dana Podracká, Ján Zambor, Rudolf Dobiáš)

• Miesto: Spoločenská miestnosť, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1

 

22. 6. • 17.00 • Ukončenie sympózia – prezentácia diel vytvorených na sympóziu a autorské

čítanie účastníkov literárnej sekcie sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2019 s kultúrnym programom

Povedz iba slovo (Erik Ondrejička – poézia, Emília Nádlerová – harfa)

• Miesto: Farský kostol sv. Imricha Uhorského a fara v Skalke nad Váhom

 

20. 7. • 15.00 • Slávnostná vernisáž – prezentácia výtvarných a literárnych diel vytvorených na

sympóziu za účasti autorov s kultúrnym programom (Irena Lukáčová-Mišíková – soprán, Konzervatórium Žilina, Marián Muška – organový sprievod, Konzervatórium Žilina)

• Miesto: Areál kláštora na Veľkej Skalke

 

22. 7. – 2. 8. • Výstava výberu diel z 12. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia

ORA ET ARS – SKALKA 2019

• Miesto: Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

 

5. 8. – 8. 9. • Výstava výberu diel z 12. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia

ORA ET ARS – SKALKA 2019

• Miesto: Mestská veža, Sládkovičova ulica, Trenčín

 

V s t u p n a p o d u j a t i a j e v o ľ n ý • V š e t k ý c h s r d e č n e p o z ý v a m e

 

Rekapitulácia doterajších desiatich ročníkov

Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – SKALKA vzniklo k úcte a podpore najstaršieho pútnického miesta na Slovensku – Skalky pri Trenčíne a jeho neopakovateľného genius loci. Je tiež venované i pre dnešnú dobu stále aktuálnemu odkazu benediktínskych mníchov a pustovníkov zo Skalky a hlavných patrónov Nitrianskej diecézy sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi. Podujatie sa koná vždy v júni v areáli Malej a Veľkej Skalky pri Trenčíne a uskutočňuje sa so súhlasom nitrianskeho sídelného biskupa J. E. Mons. Viliama Judáka.

 

Jeden, dva, či viackrát sa sympózia v doterajších jedenástich ročníkoch 2008 – 2018 zúčastnilo 70 výtvarníkov zo siedmich štátov: Poľska, Českej republiky, Maďarska, Srbska, Ruskej federácie, Nemecka, Španielska a 37 literátov zo Slovenska. V niektorých ročníkoch tvorili autori paralelne vo viacerých sekciách (2008, 2009 a 2010 Daniel Hevier vo výtvarno-literárnej sekcii, v roku 2013 v hudobno-literárnej sekcii Vlastimil Dufka SJ, Daniel Hevier a Sima Martausová,  v roku 2015 vo fotograficko-literárnej sekcii Ján Tluka; špecifikom v roku 2010 bola i filmová sekcia s účastníkmi Jaroslavom Pištekom a Danielom Hevierom). Pri výbere účastníkov sympózia sa kladie dôraz na autorov z krajín V4.

 

Kurátorom sympózia i výstavy po sympóziu je historik a znalec umenia PhDr. Marián Kvasnička, koordinátorom literárnej sekcie je spisovateľ Rudolf Dobiáš, koordinátorom výtvarnej sekcie je výtvarník Jozef Vydrnák.

 

Sprievodným podujatím je Medzinárodný kultúrno-historický seminár OKNO DO HISTÓRIE 2019 na tému Ryba a kláštor. Lektormi seminára sú: Prof. Agnul Floramo  (IT);  Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (CZ); Mgr. Barbora Matáková (SK); Mgr. Ján Kubica (SK); PhDr. František Oslanský, CSc. (SK); Mgr. Danica Hlaváčová (SK) a Mgr. Igor Zmeták, PhD. (CZ), ktorý je zároveň i odborným garantom seminára a zostavovateľom zborníka príspevkov zo seminára, ktorý bude vydaný v tlačovej forme.

 

Pozývame všetkých v dňoch 17. – 23. júna 2019 na návštevu Malej Skalky, areálu kláštora na Veľkej Skalke i areálu bývalej školy pod rímskokatolíckou farou v Skalke nad Váhom, kde budú mať počas sympózia možnosť vidieť pri práci tvoriacich výtvarníkov i literátov.

 

Zároveň všetkých srdečne pozývame i na slávnostnú vernisáž sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2019, ktorá sa uskutoční v areáli  kláštora vo Veľkej Skalke v sobotu 20. júla 2019 o 15.00 hod. 

 

Účastníci vytvoria počas podujatia výtvarné a literárne diela. Výber tejto tvorby i vizuálno-grafické zdokumentovanie diania na sympóziu každoročne mapuje reprezentačný katalóg. Člen výtvarnej sekcie prof. Jaroslav Uhel, ArtD. bude v tomto ročníku tvoriť v Trenčíne technikou serigrafie (sitotlače) s podporou Slovenského zväzu sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov - SZSDT.  Spisovateľ Rudolf Dobiáš si chce v tomto roku  zvlášť pripomenúť 105. výročie narodenia (24. 11. 1914, Nové Sady-Sila, okr. Nitra) básnika Janka Silana. Tomuto pripomenutiu bude venovaný i priestor v pripravovanom katalógu 12. ročníka.

 

Veľkoformátová verzia katalógu je až do ďalšieho ročníka sympózia k dispozícii návštevníkom kláštora na Skalke. Takto upravené verzie katalógov jednotlivých ročníkov slúžia i na propagáciu a informovanosť nielen o sympóziu, ale i o pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne počas roka na putovných výstavách ORA ET ARS VIATOR – SKALKA PUTUJÚCA, ktoré organizátori podľa logistických a finančných možností realizujú z výberov výtvarných diel poskytnutých účastníkmi sympózia. V rámci putovného projektu ORA ET ARS VIATOR boli zrealizované v minulých rokoch výstavy napríklad vo výstavných priestoroch Domu umenia v Bratislave, v galérii Panský dům Uherský Brod, v galerijných priestoroch Renesančného a Neogotického kaštieľa v Galante, v máji 2016 v rámci projektu Dny slovanské kultury vo výstavných priestoroch Reduty Klubu kultury v Uherskom Hradišti. Na prelome rokov 2016 – 2017 bol výber z  diel vystavený na Morave v Galérii návštevníckeho centra Slovanského hradiště v Mikulčiaciach. Na jeseň 2017 bola inštalovaná výstava zo sympoziálnej zbierky v Múzeu mincí a medailí v Kremnici. Výber diel z 10-tich ročníkov Ora et Ars Skalka bol prezentovaný na jar 2018 vo výstavných priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Námestí SNP v Bratislave. Zatiaľ posledným výstavným projektom bola výstava výberu diel z 11-tich ročníkov v dominikánskom kultúrnom centre VERITAS v Košiciach (6. 12. 2018 – 28. 2. 2019).

 

Katalógy a prílohy Okno z jedenástich ročníkov sympózia ORA ET ARS – SKALKA: 2008 – 2018, a ďalšie informácie o pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne, jeho rozvoji a perspektívach je možné v elektronickej podobe vidieť na webových stránkach:

• facebook: https://www.facebook.com/oraetars/

https://visit.trencin.sk/ora-et-ars/  prehľad katalógov a kultúrno-historických príloh OKNO... všetkých doterajších jedenástich ročníkov 2008–2018

www.putnickemiestoskalka.sk

http://www.klastorskalka.sk/na-stiahnutie

http://www.tnos.sk/aktuality/starobyla-skalka-pri-trencine-opat-privita-umelcov.html?page_id=15808

• alebo i pod google heslom: sympózium Ora et Ars Skalka.

 

 

 

Za organizačný tím podujatia: Jozef Vydrnák,

výtvarník, koordinátor výtvarnej sekcie sympózia Ora et Ars Skalka 2019

 

 

Registrovaní a členovia SZSDT

FESPA
organizácia FESPA výstavy a akcie FESPA

Naši partneri
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
Slovenská chránená dielňa
Polygrafia & Fotografia
Tu môže byť
aj vaša reklama!
reklama na webe SZSDT